Veluws Dialect

11 juli 2018

Start
Info over mezelf
Interesses
Favorieten
Fotocollage
Veluws Dialect
Feedback

 

  Een van de vele dialecten vanaf de Veluwe.

    

 

Evert uut Loo

     

Vekaansie 1

Nou dan das weer mooi veur mekoare hek vekaansie muk nog ant wark ok. Zak joeluu verteln wat as d'r goande is kump mien oldste jonk bie mien en vroag mie fa ie goat toch nie weg met vekaansie nee ikke nie zeg ik nog zo tegen um, nou dat kump dan goed uut want dan kun ie mooi mien huntien d'r uut loaten 'k zegge nog zo das bes da wik wel want weet ie zulle heb zon klein wit poedel dink . Das machtig mooi zeg hij nog tegen mien ik konne d'r al gien eene veur vinnen die dat wol, ja en ik denke d'r nog nie varder bie noa tot dak hum drut wol loaten nou ik zal joeluu vertellen. Kom ik doar met de sleutel in de hoand de hoe umme zetten en stoa ik doar oog in oog met die grote rotweiler van 1 meter rug heugte en een kop die niet bie mien in de eerappelpanne pas eers dach ik nog kiek eens an noe wille mien nog loaten zien dat'e een best gebidt  hef want hij leut mien de taan zie van veur tot achter in die grote moalmachine. Ikke mooi proaten en paaien en vreten geven ak hum eindelijk op mien ziet. Nou hek um veurzichtig de ketting an 'e doan en ik denke nog zo dat is veur mekoare makker ie ontsnappen mien niet, dus ik knuppe dat ketten nog eens goed vaste umme mien polse en doar gungen wie nou dat veul bes mee ja ik vernamme wel dat hij machtig stark was maja wat willie zo'n grote logge moordmachien met vier poten andrievink en doar ineens kreeg'e de herder van de achterburen in 't ooge ja en da wis ikke nog niet dat dee twee hagel en onweer waren. Nou da hek 'e weten want doar zetten hij mien d'r de sput in achter die herder an deur 't lange gres dat kletsende nat was deur de bossen over de takken heer dan weer d'r onder deur en weet ie ik wolle wel los loaten mar ja in mien wiezegeit hak dat ketten zo vaste 'e knup dak ut noe nie los kon kriegen en die beesen rennen mar deur bie de buren over 't gazon deur de bloemen tun deur de viever nou ik zal oe zeggen in een hele korte tiet hek ut hele loo e zien nou en op een gegeven ogenblik kommen wie doar weer de hoek umme vliegen in de gank alles griepen wat ak zage um mie mar vaste te kunnen hollen zie ik nog de buurvrouwe en heur ik die nog roepen nee nie deur mien sloaploaten mar ja ik was d'r al deur en weer op weg noar de volgende bloemtun heur ik mien vrouwe in de varte nog roepen Evert Evert en ik do heel veurzichtig mien ogen los warachtig lag ik toch in mien bedde en hak alles e droomp en mos 't hele feest met de hond uut loaten nog beginnen. Nou ik zal joeluu wel vertellen ik denke bie mien zelf mannegien mannegien mar dat zal oe niet gebeuren da'j de ketting nie los kunt loaten en ik zal oe vertellen ik heb dat dink mar niet um mien polse e doan ja ie kunt mar nooit weten zeg noe zelf en ik olle mien mar an een old gezegde knup een dooie hond mar gerus de bek dichte want hij mog nog es noa happen.

Evert uut Loo

Vekaansie 2

Nou eene weke van mien vekaansie zit alweer d'r op. Mar goed dee hef dan ok wel wat voten in de grond ehad, ak doar an denke met dee grote hond van mien olste jonk man nuumte dat ok nog zien huntie dat kalf van 1 meter rug heugte. Mar goe wie bint bezig met de nieje weke wie bint al is effen een bitien rond e toerd en bint zo in volendam beloand nou ik zege eers tegen mien vrouwe wie bint hatstike verdwoald ik heuren allenig mar buutenloands proaten ik zegge nog zo da zit nie goed vrouwgie, wel joa stellen zee mie een bittien gerus want in dit ploatsie komp veule buutenloanders en doar umme liek dat mar zo nou joa zal dan wel zo ween zee kant wel weten want zee hef nog wat joaren deur e leerd ik nie ik binne zo van de legere-skoele goan warken en nog es warken. En noe d'r vekaansie is wol ik wel es mooi met een gloasie wien onder de boome goan zitten en vant mooie weer genieten mar zo mirakel is ut weer noe ok niet. En oafgeleupen zoaterdag bin ikke met de vrouwe noar de museumboerderie e wes doar was weer oogstfeest, 't was de eerste keer dat ik doar kwame ut deed mien gelieke een bittien an de schoapenmark denken ze woaren d'r met wat peerties antriejen en ok met wat wagenties d'r achter och en d'r was ok wel een gezellig markien bie varder leuten ze nog olde ambachten van vrogger zie 't jonge 't jonge wat hep dee meesies mutten zoeggen umme een stukkie brood tussen de kiezen te kriegen mar 't was wel nuttig veural dat de jeugd dit allemoale nog es zut ho as dit vrogger d'r an toe gung, tegenwoordig knippen ze mar met de vingers en worren op de wenken bediend dat was toen wel heel wat oanders, ja met de kippen op rikke en veur dag en dauw druut en ant wark. Ok kriegen wie hier op 't Loo nog weer de olde wegraces te zien van veule joaren teruge ja zelfs dat hebben wie hier e had mar goed dat mocht toen nie meer de gank van die moters was te hoge veur oons circuit mar noe mag ut nog eene keer umdat de moterclub 40 joar bestied magen ze nog een keer races hollen gien wedstried mar gewoon een soort reunie van al dee olde coureurs. Joa ik heb dat zelf toen in dee tied ok nog mee e maak mar ik zal joeluu wel verteln dat d'r op dee olde machienties van toen luu waren dee bes durven en ok konnen mar goed ut beloof heel wat te worren en loaten wie mar zo zeggen as wie t magen beleven wik zeker van de partie wezen met mien potretmoaker joa zo nuum ik hum altied mar ie snap wel dak mien fototoestel hier mee bedoelen, want ik wille nog wel effen een poar mooie ploaties schieten want ik denke dat wie dit voort hier wel nie weer zult zien. Ik hope wel dat ut dan ok mooi weer zal wezen dan kank s margens vrog nog effen de bossen in met mien trouwe viervoeter t beessien weet ut precies he ak op de hoek van de stroate stoa en zegge welke koante zullen wie noe nemen dan schiette de koante van de bossen op och en t is doar s margens ok bes wel mooi dan ziej de knienegies overal rond huppeln en aj heel veurzichtig bint kuj soms nog wel es een reegien zien mar ja dee bint d'r hier niet zo dikke meer joa aj op 't schietkamp komp doar lopen d'r veule meer mar doar maj dan ok weer niet kommen, behalve ikke as ze mien nie ziet ma joa ie mut doar wel overal van oaf blieven want ie weet mar nooit ho gevoarlijk ut wel nie is. mar goed ik dwoale weer een bittien oaf ik loate ut hier mar bie de volgende keer vertel ik joeluu wel weer meer.

Evert uut Loo

Vekaansie 3

Hoi meensen  nou dat was mie dan ut weekie wel weer allenig goed veur de loate kikkerties t jonge wat een woater allemoale ut kwoamp van alle koaten ut de luch mar ok nog over de rivieren kiek mar is bie de iessel dee sted alweer mooi buten de overs in veessen hep ze zelfs een kemping mutten ontrummen umdat ut woater joaren lank niet zo hoge hef e stoan. t Ja al dat woater verpes wel ech alles mien eerste twee weken van de vekaansie gungen nog wel met ut weer mar de darde was gewoon dikke pet en dan kump d'r zelfs een schaduw over de twee goeie weken te liggen vind ik. Mar ja t hef ok wel weer veur delen zo kuj nie buten ant klussen e zet worren umdat ut regent en kuj s margens wat langer blieven liggen t ja wat muj oanders doon snap ie. Mar ak d'r an denke dak Moandag weer warken mut krieg ik ut promp onder in mien rugge dus doar denk ikke noe nog mar nie an misschien Zundag oavond of Moandag margen, t jonge t jonge zal ik joeluu zeggen weet ie ut mog van mie gerus alweer karsdagen wezen met zon grote kalkoene op de toafel en mar smullen en buten dat een poar dagen vrie dat zol mie wel lieken. Mar joa ik zal d'r mie mar bie neer leggen dak eers nog een poosie warken mut ach en ak noe doar een keer binne giet de tied ok wel weer rap veur bie. Mar as klap op de vuurpielle slutten wie de vekaansie Zoaterdag oaf met een barbe-kjoe met alle olde bekenen nou ut zal mie beniejen ak d'r an denke begint mie maage noe al te ronken want dat betekend wel weer smikkelen en smullen en natuurlijk nie te vergeten ut neudige nat en dan bedoel ik dit keer nie ut nat ut de luch. t Joa en dan goare wie zo de koante van Setember op en dan denken wie al zo weer an de wegraces nou ai de brigen heurt mut ut een machtig spektoakel worren de meensen hep noe allemoale al een berichie e had veur wat dan wel en nie kan met betrekking over ut gebruk van de weg en de loslopende hus-dieren dat hep ze al vrog genog e doon ik denke um dan kunt ze nog zo oaf en toe is een bittien oefenen t jonge ik wete ut nog as de dag van gister dak doar as zon knaap van een joar oaf zesse of zeuvende leupe en gungen wie altied flessen zeuken die brag mien moe dan weer noar de de winkel en kregen wie doar statiegeld veur terugge tja dat was wel wat en as s oavonds de races oaf e leupen was gungen wie zelf op de fietse de boane rond heftig brullend as een motor asoaf wie ok ant racen woaren ik denke dat wie allenig meuer woaren over een runtie dan de coureurs over de hele race. En as ut dan goed is en alles giet deur kriegen wie dit joar ok nog een zwarte cross oaf verkeerde cross ho haj t ok  mar wilt nuumen met olde auto's en dargelijke tja mar dat is nog effen oaf wachen heur ik wel umdat d'r zich iets hef veur e doan ja ik wete hier ut fijne ok nie van dus loat ik dat mar effen zo. En wat dachen joeluu dan van de schoapenmark dee kump d'r ok al zo weer an tja dan ziej alle olde kameroaden van vrogger weer joa nie allemoale k binne noe nog nie ech old mar d'r bint mien d'r al genog veur e goan die d'r nie meer bint,           mar zon dag hef toch wel wat. Mar goed ik mut eerst weer ant wark en noa de tandarts ik hoppe wel dat hij mie nie zo beult as de veurige keer toen hef mien de de bek int scharnierpunt zeker veertiendoagen zeer edoan.   Meensen de groeten mar eers weer.

Evert uut Loo

Een beweugen weke

Joa meensen ut was mie de weke wel weer warken en nog is warken mar joa dat is ut beroerdste nie d'r bint veule slimmer dingen dink is an de overstomings aardbevings en goa zo mar deur in oons eigenloand een aanziend kerel minder noe hek ut dan dus over Jos Brink joa ik mog toe dee kerel altied op de tillevisie was d'r altied geerne noa kieken en ik wete zeker veule met mie mar joa de beste kerel is vertroken noar de eeuwige jachtvelden joa ik wete wel da wie allemoale zo een beurte krieg mar dee kerel had van mie d'r nog bes een bonke joaren bie magen kriegen. Joa en varder mut ut oons alweer pegels goan kosten tenmeenste veur degene dee een schotel bie huus hef veur de tillevisie noe goan ze al dee lokale zenders weer op een oandere satelliet zetten dus muj weer ant wark veur een oandere kop op de schotel dus dat kost joe alweer pegels temeense aj dee zenders wilt blieven zien nou ikke dus wel want al dee oandere niks as moord en doodslag een filmpie hier en filmpie doar joa en d'r bint genog meensen dee dat machtig vind heur dee blief d'r zelfs veur thuus en de jeug leert d'r ok niks gien goed van lanks de weg kriegen ze grote bekken en aj d'r dan wat van zeg vieg ze joe op de bas as een bok op de haver kiste. Ik heuren ok wel de zwarte cross met olde auto's en motors giet ok wel deur dat hef de gemeente e zeg nou ut zal mien benieuwen ik benne zekker van plan met mien potretmoaker d'r ok noar toe te goan umme een poar ploaties te schieten tjoa want ut is de eerste keer dat dit hier bie oons is, mien olste jonk wil d'r ok an meedoon hij hef al een old karregie e koch en ut lop waarachtig ok nog k zege eers nog tegen um en wie mut dat deegie goan drukken ie snap wel ik zage de buje al an kommen, en t was mien een pak van mien harte dat hij zeeg gien eene dat dot dat kleine motertie dat door veur onder dee deksel zit o zeeg ik hum asof ik d'r ok veule verstoand van hadde noa veul trekken en eistern kregen wie dan toch de deksel an de veurkoant los en ik zegge nog zo tjonge tjonge doar muj nog veule an knooien want hoo wil ie doar een motertie in kriegen d'r lig mien doar toch een grote bonke iezer veur in dee met gien tien man beuren kunt joa en doar begint mien dat rot jonk mie toch uut te lachen en zeg e mien dee bonke iezer dat is ut motertie ie snap wel toen ak ut pas in de goaten dus mos ik dat mar rap goed proaten en ik zegge tegen hum da wis ik ok wel mar wol effen zien as ie dat ok wissen zo dat hak weer mooi e fiks. Noe muk d'r alles uut slopen zeg e tegen mie              d'r uut slopen zeeg ik mar woar muj dan op goan zitten aj met dat dink goat riejen ja dee ene stoele luute d'r wel in zitten nou ik binne mar rap noar huus e goan want ik snappe dat allemoale niet wat as dee jongeluu allemoale wilt. Ik denke dak mie mar better bie mien gebakken piepers met een bes stuk karbenoade kan hollen. Mar met ut weer liek ut noe wat better te goan dat hope ik ok wel want ik mage geerne deur de bossen lopen en alles bekieken mischien goa ik een zundag nog wel weer effen noar Staverden toe zien ak nog weer iets kan vinnen wat ak nog niet wisse mar goed dat zie wie dan wel weer. Groeten mar eers weer

Evert uut Loo

Alweer veule gebeurd

Nou  meensen ik zal joeluu verteln ik dogge dak d'r wel met een sisser drof zol kommen mar dat veul bes tegen joa noe denken juln woar hef dee knakkert ut noe weer over nou dat zak joeluu effen uutleggen ik ware noar de taanbeule ewes ik dee stuurn mie noar dee grote stat toe he Zwolle het ut doar noar ut zieknhuus doar mos zon andre taanbeule een kerl helemoal in twit een mutsie op en een soort zakdoek veur zien mond dee zol mien d'r wel effen een taand drut hoalen, nou ik zal joeluu wel vertellen dee taand zat zo vaste dak d'r wel een luxeslee an had kunnen hangn joa veur mie had dat dink d'r ok niet uut ehoef. Mar joa dee luu help mekoare um an de pegels te kommen dat kuj wel noagoan dee kerl grip mie doar toch een grote kniep tange en begint mie doar te trekken en te roppen an mien taand ik dache eers dee rop mie de kop d'r oaf, mar goed zo as ut d'r noe op liek mog ik dee nog hollen want hij zit d'r nog op.      Mar ikke binne wel weer mooi de sigoare want ik hebbe een flinke dikke bek en man goa ik ok nie warken met dee dikke bek joa ik zal gek wezen ik zie ut al gebeuren ieder dee mie ziet ie kent dat wel van he Evert heb ie ruzie e had mit de vrouwe en hef ze joe bes op de bek e slagen um daj dee zo dikke heb nee ik wache nog wel een poar doagen veur ak mie weer loate zien. En umme bie hus te ween is met dit weer ok allemoale niks verdikkeme ut liek wel harfs mit al dee regen en wind ik vinne d'r allemoale niks an en bliefe mar achter ut fornus zitten achter de groaniums mar tegen zit ut wel allemoale want mit dee dikke bek en dee losse wonde mak waarachtig ok gien jonkie oaf een wientie drinken want dan zol mien bloed te dunne worren zegen ze ik snappe d'r gien sikke pitte van heur        weet ie zal joeluu zeggen tliek wel as ze ut drumme doot um mien te pakken mar joa ak dat zo zegge verkloat ze mie ok nog as niet wies en dan bink nog varder van huus dan brink ze joe gander argens joa over 't spoor nuump ze dat mar as dat noe een ploatse is oaf iets dargelieks weet ik niet mar ik wete wel dat ut argens varre weg is.  Dus hek ut d'r mar niet over dan kank temeense rustug hier deur 't Loo stappen zonder dak achterumme mut kieken ans ze mien soms op komp hoalen.  Mar meensen  ik kan joeluu wel zeggen dat wie hier oafgeleupen Zoaterdag wel weer de primeur hadden want warachtig d'r is weer een motorrees ewes joa wel van dee olde machinties van vrogger toe ut hier nog elk joar was mar dat gef helemoale niks ut was machtig mooi al dee olde riejers waren d'r weer temeense as ze nog leefden mar t was machtig kep een bonke foto's e maak met mien potretmoaker van dee olde machinties en noatuurluk ok van een poar riejers wat te denken van oonze eigen Jan Zoonbeld en dan zo as wie um kennen de witte reus (Wil Hartog) Jan de Vries en goa zo nog mar effen deur joa meensen dat bint weer een poar mooie potretten veur mien verzamelink joa zo hek d'r ok nog een bult van vrogger heur. Mar goed alles bie mekoare  mag ut van mie volgend joar wel weer edoan worren joa doar doot ze veule oldern wel plezier met dat kank joeluu wel zeggen want mien olde moe dee vuuf en tachtug joar wordt hef de hele dag veur thuus op heur stoel an de weg e zeten en was d'r nie weg te kriegen en noe kuj wel zeggen van ze kennen ze nie joa doar kom ie dan wel achter  want zee wis heel goed wee oonze Jan Zoombeld was en dee kerl mit dee witte overal an joa zee herinnerde zich dat allemoale best. Joa en Varder hep ik hier ok gien niejs meer dat kump dan de volgende keer wel weer.  Groeten mar weer

Evert uut Loo

Poasdagen alweer veur bie

Nouw da waren ze dan weer zon ophef over dee doagen nar in een poep en een zuch
aweer veur bie. Neu hier is nie zoveule gebeurd, joa iets wak altied wel mooi vond was
toch wel ut poasvuur mar joa da mag ok al nie meer.
Dan heb wie hierzo de motorcrossers in de brargen mar door goak ok al joaren nie meer
hinne da gekraak en geknetter an mien oren ik kriege dur helemoale de rambam van
met veule kop piene.
Nee mar dan zal oeluu effen vertellen de vrouwe zeeg tegen mie weet ie wat Evert wie
kunt wel is noar de Kamphalle goan in Wezep doar is een rotzooimark of hoo het zoiets.
Kat nie zoveule zin mar goe um dat vrouwmeense mar nie liluk te maken hek mar toe
e stemp , tjonge tjonge ik zal oeluu zeggen nog meer troep dan ak zelf thuus hebbe.
Mar da was alles nog niet ik Vinne ut grote schonde ie mos nog betoalen umme de troep
van een oandere te zien an ze da bie mie nok deen wak noe al schatrieke wan bie mien
kunt ze ok troep zien. En noe blek ok nog da idee bende kunt kopen ik dagge mooi nie he
mar ja ie weet ho as dat vrouwluu bint he dur mut wel weer iets ut dee knippe kommen
he en joa heur doar kump ze an kiek zeeg ze nog hek een mooi stukkien stof op de kop
e tik veur mar eene euro kep mar ezeg ziet dur goot ut meense mar dagge bie mien zelf
ak dur nog een beettien bie had edoan dan hak nog zon klien gleusien vol ehad doar an dee
bar woar ak inmiddels zate te wachen. Mar goe wie mar weer in de automobiele noar huus
toe en thuus an e kommen bekek ze da stukkien stof es goed en zeg ze mie ok nog ik Vinne
de keur toch nie zo mooi dan ak e doag hadde nou toe braken mien de klop en twas ut enige
goeie poar dak nog hadde ik zegge meense meense hai da noe gender nie kunnen
zien of hadde ie oe goeie brille nie op. Mar goe thef toch nog ergens goe veur ewes want
noe sloap de hond dur op en dee snurkt ut uut dus ut zal wel goe liggen.

Nou meesen ik stoppe noe mar effen weer want kbinne dur meu van.

Evert uut loo

 

 

Start | Info over mezelf | Interesses | Favorieten | Fotocollage | Veluws Dialect | Feedback

Deze site is voor het laatst bijgewerkt op 09 december 2017